[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]
[#titleText#]

HOURS

[FASHION, VARIETY, FOOD] From 10:00 to 21:00

[GOURMET] From 10:00 to 22:00

HOLIDAY

[2017]
May.17
Jul.19
Sep.20
Nov.15
[2018]
Jan.1
Jan.17
Mar.7

NAMBA Walk Free Wi-Fi

Japanese-style restaurant

Tax-Free Shop

ABOUT

Lord of NAMBA Walk ijishitatetsugodokinsennanha*ichushimmukihigashiseienshin 715 shaku, higashi*matojishitatetsunichihonkyo*shisei*mato JR nanha*renketsunariichi*kobutsugai. yoshikitagai*nangai**tsurokamaenarimatohan*daichijo*funi 3 ko*iki. It is zai*ri*ikisetsu*kofudomatokatsudo "rest space" of sense monument for elephant 徵-related period which "whale garden" installs in five Hiroshi ground. 1 *gaimato "ART PARK" matoshibaka**rohineretsuchoshibaka*bijutsukansho*sakuhimmatofukusei*ban*, *rokamatokojinkaiichiakiganfuku.


PAGETOP